Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Rozdział 1.
Definicje

1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z usług świadczonych poprzez System;

2) Aplikacja – oprogramowanie przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu mobilnym za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną; Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play (dla systemu Android oraz iOS);

3) Serwis - portal internetowy prowadzony pod adresem https://zgloszenia.bielsko-biala.pl za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną;

4) System – teleinformatyczny system umożliwiający: zgłaszanie, za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, według określonych kategorii, informacji dotyczących nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury w przestrzeni publicznej Miasta Bielska-Białej, informacji o niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości , a także przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zadawanie pytań dotyczących funkcjonowania Miasta Bielska-Białej i jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej, a także za pomocą którego Usługodawca może informować Użytkowników o wydarzeniach z życia Miasta Bielska-Białej oraz odpowiadać na zadane pytania. System nie służy do przekazywania zgłoszeń  o nagłych zdarzeniach, np. wypadkach, pożarach, katastrofach  oraz o innych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, które  powinny być zgłaszane na numery alarmowe;

5) Usługodawca – Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, który jest jednocześnie Administratorem Systemu oraz jednostki organizacyjne Miasta Bielska-Białej;

6) Strony – Usługodawca i Użytkownik;

7) Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, tzn. urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci (np. komputer laptop), w tym także końcowe urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet);

8) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Usługodawcą, a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Systemu poprzez Aplikację lub Serwis, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

9) Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy i Regulaminu, polegająca na umożliwieniu komunikacji między Użytkownikiem i Usługodawcą za pośrednictwem Systemu;

10) Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji lub Serwisu, która ukończyła 13 lat;

11) Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który założył konto w Systemie poprzez Serwis lub Aplikację;

12) Niezarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który nie założył konta w Systemie;

13) Komunikat - informacja lub powiadomienie o wydarzeniach z życia Miasta Bielska-Białej (wydarzeniach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, itp.);

14) Zgłoszenie – tekstowa lub fotograficzna informacja dotycząca nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury w przestrzeni publicznej Miasta Bielska-Białej, informacja o niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości, a także przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub pytanie dotyczące funkcjonowania Miasta Bielska-Białej i jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej, wprowadzone do Systemu przez Użytkownika poprzez Serwis lub Aplikację.

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca jest jednostką samorządu terytorialnego.
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w każdym dniu roboczym Usługodawcy, tj. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00-15:00:

1) korespondencyjnie lub osobiście pod adresem: Urząd Miejski w Bielsku-Białej,   Wydział Informatyki, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 6, pok. 332,

2) przez pocztę elektroniczną na adres email: informacja@um.bielsko.pl

Rozdział 3.
Rodzaje Usług

 1. Usługodawca świadczy:

1) Usługę obsługi Zgłoszeń Użytkowników – polegającą na umożliwieniu przesłania przez Użytkownika, przez Aplikację lub Serwis, informacji tekstowej lub fotograficznej z opisem dotyczącym nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury w przestrzeni publicznej Miasta Bielska-Białej, informacji o niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości, a także przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i na przekazywaniu ich odpowiednim służbom, w celu podjęcia interwencji, lub umożliwieniu przesłania pytania dotyczącego funkcjonowania Miasta Bielska-Białej i jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej oraz udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi na pytanie;

2) Usługę powiadamiania – polegającą na umieszczaniu, przez Usługodawcę, w ogólnodostępnej części Serwisu i Aplikacji, komunikatów i informacji o wydarzeniach z życia Miasta Bielska-Białej.

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę są usługami nieodpłatnymi. Użytkownik ponosi jedynie koszty zgodnie z umowami łączącymi go z operatorami telekomunikacyjnymi.
 2. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu lub Aplikacji jest akceptacja postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z przynajmniej jednego elementu Systemu, między Usługodawcą, a Użytkownikiem, zawierana jest Umowa na czas nieokreślony.
 4. Korzystanie z Systemu dozwolone jest tylko w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacjach wymagających interwencji odpowiednich służb. Zgłoszenie nieuzasadnione, przesłane jedynie w celu wywołania niepotrzebnej czynności, podlega odpowiedzialności karnej.
 5. Zgłoszenie jest publikowane w Systemie po weryfikacji przez moderatora, z wyjątkiem pytań dotyczących funkcjonowania Miasta Bielska-Białej oraz jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej a także informacji o niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości, a także przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do odpowiedzi na zgłoszenie ma dostęp wyłącznie zalogowany Użytkownik.
 6. Zgłoszenie jest przekazywane w Systemie odpowiednim służbom, w celu podjęcia interwencji.
 7. Treść Zgłoszenia musi odpowiadać wybranej kategorii Zgłoszeń.
 8. Zgłoszenia zidentyfikowane jako duplikaty zgłoszeń już zarejestrowanych w Systemie (w tym także duplikaty pytań od tego samego Użytkownika) lub zawierające niepełny, niezrozumiały lub nieprecyzyjny opis (w tym także nieprecyzyjne określenie lokalizacji, uniemożliwiające podjęcie interwencji), lub niezgodne z kategorią Zgłoszeń, a także pytania niedotyczące funkcjonowania Miasta Bielska-Białej i jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej, zostaną odrzucone.

Rozdział 4.
Wymagania techniczne

 1. System stosuje pliki cookies.
 2. Użytkownik, w celu korzystania z Usług, powinien zapewnić następujące wymagania techniczne:

1) przez Serwis:

 1. a) przeglądarka internetowa dedykowana dla systemu operacyjnego,
 2. b) aktywne połączenie internetowe,
 3. c) odpowiednie ustawienia dotyczące obsługi plików cookies,

2) przez Aplikację:

 1. a) system operacyjny Android w wersji min. 4.4, lub iOS w wersji min. 11.0,
 2. b) aktywne połączenie internetowe.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego przeszkody, które uniemożliwiają lub utrudniają skorzystanie z Usług.

Rozdział 5.
Rejestracja i zarządzanie kontem

 1. Z Usług może korzystać każda osoba, która ukończyła 13 lat.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z Usług, jako zarejestrowani lub niezarejestrowani Użytkownicy, z wyjątkiem możliwości zadawania pytań, która jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników.
 3. Rejestracja w Systemie powoduje utworzenie konta Użytkownika, w którym dostępne będą:

1) podane przy rejestracji dane profilowe Użytkownika,

2) lista zgłoszonych przez Użytkownika Zgłoszeń oraz ich bieżący status.

 1. Konto zapewnia możliwość bezpośredniego telefonicznego skontaktowania się z Użytkownikiem odpowiednich służb  interweniujących w zgłoszonej sprawie.
 2. Użytkownik może zarejestrować się przez:

1) zalogowanie się do Serwisu lub Aplikacji:

 1. a) kontem na portalu społecznościowym – Facebook lub
 2. b) kontem dla usługi Google+ lub

2) założenie konta w Systemie.

 1. Konto zarejestrowanego Użytkownika, jest aktywne zarówno w Serwisie, jak i w Aplikacji.
 2. W celu założenia konta w Systemie Użytkownik wprowadza następujące dane profilowe - zwane dalej „danymi profilowymi” :

1) adres email – który stanowić będzie login,

2) imię i nazwisko,

3) hasło,

4) telefon -  fakultatywnie.

 1. Dane profilowe nie są publikowane w ogólnodostępnej części Serwisu lub Aplikacji, a Użytkownik może je zmienić w każdym czasie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest podać i utrzymywać dane profilowe zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych danych lub posługiwanie się danymi innej osoby, podlega odpowiedzialności karnej.
 3. Po poprawnym podaniu danych profilowych, Użytkownik otrzymuje, na podany adres email, link aktywacyjny. Po kliknięciu w przesłany link, konto Użytkownika zostaje aktywowane.
 4. Login Użytkownika wraz z hasłem, wykorzystywane są do uwierzytelniania Użytkownika w trakcie logowania do Serwisu lub Aplikacji.
 5. Dokonując rejestracji w Aplikacji lub Serwisie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego hasła osobom trzecim pod rygorem poniesienia odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa. W przypadku uzyskania hasła przez osobę trzecią, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło oraz zawiadomić Usługodawcę.

Rozdział 6.
Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja i Serwis wykorzystują połączenie internetowe do wielu funkcji, a za dostęp do sieci Internet lub transmisji danych może być pobierana opłata zgodnie z cennikiem operatora (dostawcy).
 2. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności za treść Zgłoszeń.
 3. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

1) naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i dobre obyczaje, w tym wulgaryzmy i treści obraźliwe,

2) wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,

3) zawierających treści pornograficzne,

4) pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm,

5) propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne,

6) uznawanych za spam.

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z prawem działania w Systemie, w tym także za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych, a także za ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowej odmowy świadczenia Usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu.

Rozdział 7.
Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, w ramach Systemu, mającemu służyć rozwijaniu idei społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności System wspiera aktywności obywatelskie dotyczące przestrzeni publicznej umożliwiając Użytkownikom zgłaszanie problemów do właściwych jednostek oraz umożliwiając komunikację związaną z ich rozwiązywaniem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Systemu, a także za utratę danych Użytkownika, powstałych w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Usługodawcy podjętego w celu poprawy Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się, w miarę możliwości, informować z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach w funkcjonowaniu Systemu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 3. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z prawem lub Regulaminem, wykorzystywaniu kont Użytkowników.
 4. Zawartość Serwisu jest dostarczana w formie „jest, jaki jest”, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, z wyłączeniem wszelkiej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, co do treści lub sposobu funkcjonowania Systemu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Systemu, a także za treści w nim zawarte i nie udziela żadnych gwarancji, w tym także gwarancji przydatności do określonego celu, lub braku ukrytych, lub innych wad, lub braku błędów. W szczególności Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkowników i osób trzecich za:

1) treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie lub Aplikacji, w tym za treść zamieszczanych Zgłoszeń i komentarzy,

2) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem treści przez Użytkowników,

3) sposób, w jaki konta Użytkownika będą wykorzystywane przez Użytkowników,

4) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego i awarii sieci energetycznej,

5) szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych, z którymi współpracuje Aplikacja, a mianowicie (m.in.)  GPS i GPRS,

6) szkody powstałe w wyniku braku ciągłości dostarczania Usług, będącej następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,

7) szkody powstałe w związku z udostępnieniem, bądź korzystaniem z Usług, przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem Aplikacji i Systemu,

8) realizację Zgłoszeń, które zostały odrzucone zgodnie z ust. 9 Rozdziału III.

Rozdział 8.
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi umożliwiającej komunikację pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą za pośrednictwem Systemu, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 5. Dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przekazywane będą BIT S.A., Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.
 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usługi.

Rozdział 9.
Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, według swojego uznania.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionego Regulaminu przez instalację aktualizacji Aplikacji lub zaznaczenie w Serwisie zgody na zmianę Regulaminu.
 3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Aplikacji, usunąć ją ze swojego Urządzenia i zaprzestać korzystania z Serwisu.

Rozdział 10.
Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje przez usunięcie przez Użytkownika, konta z Aplikacji lub Serwisu.
 3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usług na jego rzecz.
 4. Usługodawca może usunąć konto Użytkownika w razie naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności wykorzystywania Aplikacji lub Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie.
 6. Po rozwiązaniu Umowy Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Aplikacji z Urządzenia i zaprzestania korzystania z Serwisu.

Rozdział 11.
Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik usuwa swoje konto z Systemu i zaprzestaje korzystania z Serwisu.
 3. Po usunięciu swojego konta z Systemu, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Aplikacji z Urządzenia.

Rozdział 12.
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług, mogą być wysyłane na adres informacja@um.bielsko.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika oraz wskazanie sprawy wraz ze wskazaniem żądania i uzasadnieniem.
 3. Użytkownik zostanie zawiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, na wskazany adres email Użytkownika, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

Rozdział 13.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega publikacji w Serwisie.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie Usługi oraz podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.