Deklaracja dostępności ZgłoszeniaBB – System obsługi zgłoszeń miasta Bielska-Białej i Zapytaj Prezydenta.

Urząd Miasta Bielsko-Biała zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZgłoszeniaBB – System obsługi zgłoszeń miasta Bielska-Białej i Zapytaj Prezydenta oraz aplikacji mobilnej ZgłoszeniaBB (Android, IOS)

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-11

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2018-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji aplikacji mobilnej: 2021-03-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa i aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-24

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony.aplikacji lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony/aplikacji lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony/aplikacji lub elementu strony/aplikacji, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sekretarz Miasta Bielsko-Biała

 • Adres: Sekretariat Sekretarza Miasta
  pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
  Pokój nr 61

 • E-mail: sekretarz@um.bielsko-biala.pl

 • Telefon: 33 4971 471

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.